FAALİYETLER

Ulusal Sera Gazı Emisyonları Mevzuatı ve uluslararası standardlar kapsamında KAREM , “İzleme, raporlama ve doğrulama (MRV) konusunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın belirlediği Eğitim ve Farkındalık Faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

Bu kapsamda ;

 Eğitim Hizmetleri

Türkiye Karbon Yönetimi Eğitim Merkezi, aşağıdaki eğitimleri vermekten sorumlu olacaktır;

Sera Gazı Emisyon İzleme Planı ve Raporlama Eğitimleri:Uygulamada olan mevzuatlar doğrultusunda genel ve sektörler özelinde tesis kategorilerine göre sera gazı emisyonlarının izleme planlarının oluşturulmasına ve raporlamasına yönelik olarak özelleşmiş eğitimlerdir.

Eğitimcinin Eğitimi (Teknik ve Soft Yetenek):Uluslararası standartlarda Sera Gazı Emisyonları ve Karbon Yönetimi alanında eğitimcileri yetiştirmek amacı ile kapasite geliştirme eğitimleridir.

Piyasa Mekanizmaları Eğitimleri: Türkiye’nin mevcutta dâhil olduğu gönüllü piyasalarla, gelecekte yer alabileceği piyasalarda kullanılan temel ilkeler metot ve sistemler( ETS, CDM, VER, CCX gibi ) ile ilgili kamu ve özel sektörde yer alacak lider, uzman ve yönetici eğitimleridir.

Doğrulama Süreçleri Eğitimleri:Tesislerin doğrulayıcılarla yapacakları anlaşmalarda dikkate edilmesi gereken hususlar, doğrulayıcıların hizmet kapsamı, doğrulama süreçleri ve yetkileri konusunda yönlendirici eğitimleridir.

Karbon Ayak İzi Hesaplama Eğitimleri:Karbon ayak izi hesaplama ve karbon yönetiminde kullanılacak analitik esaslar- tanımlama azaltma, değerlendirme alanlarında verilecek eğitimleri kapsar.

Laboratuvar Eğitimleri:Sera gazı emisyon ölçümlerini yapan kuruluşların ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunun sağlanması amacıyla verilecek eğitimleri kapsar.

Yeniden Sertifikalandırma ve Sınavlar:Sertifikalandırma Eğitimleri ve sınavlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerekli yönetmelik değişikliği doğrultusunda ihtiyaç olur ise başlatılacaktır.

Teknik Destek Hizmetleri

“Türkiye Karbon Yönetimi Eğitim Merkezi ” aşağıdaki teknik destek hizmetlerini vermekle sorumlu olacaktır;

Sistem Destek Hizmetleri:MRV bilgi sistem altyapısının bakımı, güncellenmesi, yönetilmesi ve hizmet standartlarının sağlanması hizmetlerini kapsar. Bu hizmet Çevre ve Şehircilik Bakanlığı için sağlanacaktır.

Paydaş Veri Tabanı Hizmetleri:Sektör, tesis, kamu kuruluşları ve diğer tüm paydaşların bilgilerinin ileride detaylı analitik analiz yapmaya ve raporlamaya imkân verecek şekilde saklanması ve yönetilmesi hizmetlerini kapsar.

Kontak Noktası Hizmetleri:Bilgilendirme ve teknik destek için hedef kitle / faydalanıcılar için yapılandırılmış irtibat noktası hizmetlerini kapsar.

Sık Sorulan Sorular:Sistem kullanımı, kılavuzlar, eğitimler ve sınavlara yönelik sık sorulan soruların ve cevaplarının sistemde sunulması ve güncellenmesi hizmetlerini kapsar.

Uzmanlık Hizmetleri

“Türkiye Karbon Yönetimi Eğitim Merkezi ” aşağıdaki uzmanlık hizmetlerini vermekle sorumlu olacaktır;

Araştırma ve Yayınlar:Akademi, üniversite, enstitü gibi bilimsel kurumlarla ortak araştırma çalışmalarının yürütülmesi, desteklenecek çalışmalarının seçilmesi, yayınlanması ve/veya tanıtılması hizmetlerini kapsar.

Çok Paydaşlı Platformların Yönetimi:T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ilgili diğer kamu kuruluşları, sektör temsilcilerinin bir arada bilimsel çalışmaları değerlendirilmesi ve ortak stratejilerin oluşturulması için gerektiğinde yönlendirme ve organizasyon hizmetlerinin sunulması, farklı bakanlıkların paydaş olarak bulunması gereken konularda istişare toplantıları organize edilmesi, İklim değişikliği koordinasyon kurulu hizmetleri, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı içinde proje koordinasyon hizmetlerine katkı ve önerilerin sunulması hizmetlerini kapsar.

İyi Uygulama Örnekleri ve Ödüllendirme Programları:Ulusal ve uluslararası düzeyde başarılı uygulama örneklerinin paydaşlara katkı sağlaması amacıyla kongre ve ulusal toplantılarda sunulması, tanıtılması ve raporlanması ve ulusal iyi uygulama örneklerinin ödüllendirme programları ile teşvik edilmesi için yapılacak çalışmaları kapsar.

Farkındalık Hizmetleri

“Türkiye Karbon Yönetimi Eğitim Merkezi ” aşağıdaki farkındalık hizmetlerini vermekle sorumlu olacaktır;

Yıllık Sera Gazı Kongresi:Ulusal ve uluslararası katılımcıların görüş ve katkılarının paydaşların gelecek çalışmalarına ışık tutacak nitelikte dönemsel ve çok Paydaşlı kongrelerin düzenlenmesini kapsar.

Karar Vericiler Kongresi:Konu ile ilgili ulusal karar verici paydaşlara yönelik olarak, Ulusal ve uluslararası katılımcıların görüş ve katkılarının paydaşların gelecek düzenlemelere ışık tutacak ve uluslararası yükümlülüklerin bilinirliğinin arttırılmasını sağlayacak nitelikte dönemsel ve çok Paydaşlı kongrelerin düzenlenmesini kapsar.

Konferans ve Çalıştaylar:Sektör, konu ve hedef kitle özelinde grup ihtiyaçları doğrultusunda seminer ve konferansların düzenlenmesi hizmetlerini kapsar. (kamu ve özel sektör organize sanayi bölgeleri, sektör dernekleri meslek odaları vs.)

Yayınlar:Karbon yönetimi ve MRV konusunda ulusal ve uluslararası gelişmeler ve mevcut durum hakkındaki güncellemeler ile ilgili düzenli bilgilendirmelerin yapılması amacıyla hazırlanıp ilgili paydaşlara ulaştırılacak her türlü basılı ve on-line yayını kapsar.

Girişimci ve Yatırımcı Bilgilendirme:Yeni yatırımlarda iklim ve sera gazları emisyonu konularında ulusal düzenlemeler, önceliklen8dirilmesi gereken konular ve yatırımcının dikkatinin çekilmesi gereken önemli hususları içeren standart bilgi setinin oluşturulması ve yatırımcıların bu konularda bilgilendirilmesini kapsar.


Yukarı